Pakalpojumi

Tiesvedības procesi

Intelektuālā īpašuma aģentūras FORAL juristi un patentpilnvarotie ved tiesvedības procesus visās rūpnieciskā īpašuma tiesību jomās.

Ja trešā persona bez tiesību īpašnieka atļaujas veic aizliegtas darbības attiecībā uz patentētu izgudrojumu patenta spēkā esamības laikā un teritorijā, kurā patents ir spēkā, tiesību īpašnieks pret šo personu var iesniegt prasības pieteikumu.

Tas attiecas arī uz reģistrētu preču zīmi.

Mūsu speciālisti savus klientus pārstāv Latvijas Republikas Patentu valdē un Patentu valdes Apelācijas padomē, tiesās, Konkurences padomē, Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldē, Latvijas DNS reģistrā un citās valsts un privātajās institūcijās.

Mūsu uzņēmuma patentpilnvarotajiem ir tiesības pārstāvēt klientus arī Eiropas Patentu iestādē un Eiropas Savienības intelektuālā īpašuma birojā (EUIPO).