Pakalpojumi

Pieteikuma sagatavošana, iesniegšana reģistrācijai un lietvedība

Lai iegūtu pienācīgu tādu rūpnieciskā īpašuma tiesību kā izgudrojumu, preču zīmju vai dizainparaugu tiesību aizsardzību, ir pienācīgi jāsagatavo pieteikums šādu objektu reģistrācijai. Ir svarīgi saprast, ka pēc tam, kad pieteikums ir iesniegts, to gandrīz nav iespējams labot un nav iespējams paplašināt pieteikumā ietverto tiesību apjomu.

Piemēram, nav iespējams paplašināt reģistrācijai pieteiktas preču zīmes preču vai pakalpojumu sarakstu. Tāpat nav iespējams iesniegtā patentpieteikumā pievienot jaunu aprakstu. Tāpēc ir ļoti svarīgi no paša sākuma pareizi noteikt pieprasīto tiesību aizsardzības apjomu – pirms preču zīmes, patenta un dizainparauga pieteikumu iesniegšanas.

Pēc pieteikuma iesniegšanas ir nepieciešams nodrošināt pieteikuma tālāku izskatīšanu, reaģējot uz oficiāliem pieprasījumiem, nodrošinot dokumentu tulkojumu citās valodās, sekojot līdzi termiņiem, pārbaudot no Patentu valdes saņemto un tai iesniedzamo dokumentu pareizību u.tml.

Mūsu kompānija piedāvā pakalpojumus patentpieteikumu sagatavošanai un iesniegšanai, preču zīmju un dizainparaugu pieteikumu sagatavošanu un iesniegšanu, pieteikumu par domēna vārdu reģistrāciju iesniegšanu, iebildumu iesniegšanu un klienta pārstāvību iebildumu izskatīšanas laikā.

Mūsu kompānijas patentpilnvarotajiem ir tiesības pārstāvēt klientus Eiropas Patentu iestādē, Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojā (preču zīmes un dizainparaugi) (ESIĪB), Latvijas Republikas Patentu valdē, muitā un tiesu iestādēs.

Pateicoties mūsu ilgtermiņa sadarbībai ar Igaunijas un Lietuvas kolēģiem, mums ir arī iespēja sniegt pakalpojumus visās trīs Baltijas valstīs.